Proceeding2562

จัดทำโดย สถาบันว�จัยและพัฒนา มหาว�ทยาลัยทักษิณ ISBN 978-974-474-069-4 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำป 2562 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Research and Innovation for Sustainability Development วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3