คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 4 ที่ รายการ ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน 12 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ พุธที่ 5 ส.ค. 63 พุธที่ 23 ธ.ค. 63 พุธที่ 5 พ.ค. 64 13 สัปดาห์วันสอบกลางภาคสาหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ จันทร์ที่ 24 ส.ค. 63 ถึง ศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63 จันทร์ที่ 18 ม.ค. 64 ถึง ศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64 _ 14 วันสอบประมวลความรู้สาหรับระดับ ปริญญาโท แผน ข : หมวดวิชา พื้นฐาน และวันสอบวัดคุณสมบัติ สาหรับระดับปริญญาเอกและโทควบเอก อาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 63 อาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 64 อาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 64 15 วันสอบประมวลความรู้สาหรับระดับ ปริญญาโท แผน ข : หมวดวิชาเอก อาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 63 อาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 64 อาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 64 16 วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ศุกร์ที่ 2 ต.ค. 63 ศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 ศุกร์ที่ 30 เม.ย. 64 17 วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ถอน รายวิชา/การขอลาพักการเรียน พุธที่ 14 ต.ค. 63 พุธที่ 10 มี.ค. 64 พุธที่ 12 พ.ค. 64 18 วันสุดท้ายของการมีสภาพนิสิต สาหรับนิสิตที่ไม่ลงทะเบียน/ไม่ขอลา พักการเรียน/ไม่ชาระเงินเพื่อรักษา สภาพนิสิต พุธที่ 14 ต.ค. 63 พุธที่ 10 มี.ค. 64 พุธที่ 12 พ.ค. 64 19 วันสุดท้ายของการมีสภาพการเป็น นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่หมด ระยะเวลาการศึกษา พุธที่ 14 ต.ค. 63 (รุ่นเข้าเรียน 2/2558) พุธที่ 10 มี.ค. 64 (รุ่นเข้าเรียน 3/2558) พุธที่ 12 พ.ค. 64 (รุ่นเข้าเรียน 1/2559) 20 วันสุดท้ายของการเรียน 20.1 นิสิตภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) ศุกร์ที่ 16 ต.ค. 63 ศุกร์ที่ 12 มี.ค. 64 ศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 20.2 นิสิตภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) อาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 63 เสาร์ที่ 20 มี.ค. 64 อาทิตย์ที่ 23 พ.ค. 64 21 วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 ศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 ศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 คู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 11

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3