สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

คู่มือการใช้งานโปรแกรม


คู่มือการบันทึกการสอนด้วย Cisco Webex

คู่มือประชุมออนไลน์ Webex Meeting

คู่มือ Webex Meeting การสอนออนไลน์ สำหรับอาจารย์

คู่มือ Webex Meeting การสอนออนไลน์ สำหรับนิสิต

คู่มือการใช้งาน TSU MOOC สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งาน TSU MOOC สำหรับนิสิต

คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบ Thai MOOC ในสมาร์ทโฟน

คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบ Thai MOOC

คู่มือการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013

คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2013

คู่มือการใช้งาน Google Apps for Education

คู่มือ Captivate 9

คู่มือ Photoshop CS5

คู่มือการซ่อมคอมพิวเตอร์

คู่มือ การทำ Backup Harddisk

คู่มือติดตั้ง Windows 10

จดหมายข่าว


จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประเดือน มีนาคม 2567

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประเดือน กุมภาพันธ์ 2567

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประเดือน มกราคม 2567