คณะนิติศาสตร์

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย


รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เล่ม 2

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 เล่ม 1

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1

วารสารวิชาการ


วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 9

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2561

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 มกราคม - ธันวาคม 2557

วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม - ธันวาคม 2556

รายงานประจำปี


รายงานประจำปี 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานประจำปี 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานประจำปี 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานประจำปี 2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานประจำปี 2554 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานประจำปี 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานประจำปี 2552 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารการสอน/หนังสือ/ตำรา


คำอธิบาย กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)

เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชน ทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)

คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะหนี้

แนวคิดทีปรากฎอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

กฏหมายพิจารณาความอาญา 2

การศึกษาอิสระ-วิทยานิพนธ์


นายภัทราวุธ ฉวีนิล-การค้นคว้าอิสระ

นายธนิสร เกิดสม-การค้นคว้าอิสระ

นางสาวมูณีเราะฮ์ เบ็ญโกบ-วิทยานิพนธ์

นางสาวพิชญ์สินี ใหม่คง-วิทยานิพนธ์

นางสาวพัชราภรณ์ เรืองเพ็ง-การค้นคว้าอิสระ

นางสาวปุณฑริก เกิดทิพย์-วิทยานิพนธ์

นางสาวธรารินทร์ ณัฐวริทธิโภคิน -การค้นคว้าอิสระ

นางสาวกัญญาณัฐ จิตตเสน -วิทยานิพนธ์

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1