การประกันคุุณภาพการศึกษา

การประกันคุุณภาพการศึึกษา (Educational Quality Assurance) ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ สาขาวิิชาการประเมิินผลและวิิจััย คณะศึึกษา าสตร์ หาวิิทยาลัยทักษิณ ����������������������� �.����� ���������� (B5 186x260 mm.).indd 1 22/7/2563 13:50:01

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3