การประกันคุุณภาพการศึกษา

การประกันคุุณภาพการศึึกษา (Educational Quality Assurance) ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ สาขาวิิชาการประเมิินผลและวิิจััย คณะศึึกษา าสตร์ หาวิิทยาลัยทักษิณ ราคา 400 บาท พิิมพ์์คร้�งท่� 1 เดืือน ฤษภาคม .ศ. 2558 จำำ�นวน 200 เล่่ม พิิมพ์์คร้�งท่� 2 เดืือน ฤศจิิกายน .ศ. 2562 จำำ�นวน 300 เล่่ม หนัังสืือเล่่มนี้� งวิ ทธิ์์�ตาม พ.ร.บ. ลิิขสิิทธิ์์� พุท ศัักราช 2558 ห้ามผู้้�ใดพิมพ์ซ้ำำ�� อกเลีีย ส่่ว ใดส่่ว หนึ่�งของหนัังสืือเล่่มนี้� ไม่ว่าในรููปแบบใด ๆ อกจากจะได้รับอนุุญาตเป็ ายลัักษณ์์อักษรเท่านั้� ข้้อมููลทางบรรณานุุกร องสำำ�นัักหอุ ดแห่งชาติิ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data เรวดีี กระโหมวงศ์. การประกันคุณภา การศึกษา (Educational Quality Assurance).--พิิมพ์์คร้�งท่� 2.--กรุงเท ฯ : บริษัท โอ. เอส. พริ้�นติ้้�ง เฮ้้าส์ จำำ�กััด, 2562. 300 หน้า. 1. ประกันคุณภา การศึกษา. I. ชื่่�อเรื�อง. 371.2 ISBN 978-616-568-698-3 พิิ์ ท่� โอ. เอส. พริ้�นติ้้�ง เฮ้้าส์ 113/13 ซอยวััดสุวรรณคีีร ถนนบรมรา นนี แขวงอรุณอมรินทร์ เข บางกอกน้อย กรุงเท มหานคร 10700 ����������������������� �.����� ���������� (B5 186x260 mm.).indd 2 22/7/2563 13:50:02

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3