การศึกษาอิสระ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประวัติย่อผู้วิจัย ประวัติย่อผู้วิจัย ชื่อ-ชื่อสกุล นายศตวรรษ ศรีรัตนพงศ์ วัน เดือน ปีเกิด 23 เมษายน 2527 สถานที่เกิด จังหวัดสงขลา สถานที่อยู่ปัจจุบัน 11/21 ซอย กาญจนวณิชย์ 10 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน สารวัตร(สอบสวน)กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคน เข้าเมือง 6 สถานที่ทำงานปัจจุบัน กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2550 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2550 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2553 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2553 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2560 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2565 นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รางวัล พ.ศ.2563 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 แหล่งเผยแพร่ (ถ้ามี) ศตวรรษ ศรีรัตนพงศ์ และกรกฎ ทองขะโชค. (2563). การเสียสิทธิคนไทย ของคนไทยสองสัญชาติกรณีเดินทางเข้าประเทศด้วยหนังสือเดินทาง ต่างชาติ. วารสาร Thaksin Procedia 2020, 2020(7) LAW62, 45-56.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3