การศึกษาอิสระ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บทคัดย่อภาษาไทย 4
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 5
ประกาศคุณูปการ 7
สารบัญ 8
สารบัญตาราง 11
บทที่ 1 บทนำ 12
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 12
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 15
1.3 คำถามการวิจัย 16
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 16
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 16
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 17
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 18
2.1. แนวความคิดในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 18
2.2 แนวความคิดในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 29
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินทาง 35
2.3.1 ความเป็นมาของเสรีภาพในการเดินทาง 35
2.3.2 ความหมายและประเภทของเสรีภาพในการเดินทาง 36
2.3.3 ข้อจำกัดเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินทาง 38
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง 43
2.4.1 วิวัฒนาการกฎหมายคนเข้าเมือง 43
2.4.2 แนวคิดในกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าเมือง 48
2.5 หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 55
2.5.1 แนวความคิดว่าด้วยสัญชาติและหลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบุคคล 55
2.5.2 หลักการกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 59
2.5.3 การมีสัญชาติของบุคคล 59
2.5.4 การเสียสัญชาติของบุคคล 60
2.5.5 ผลของการมีสัญชาติ 61
2.5.6 การขัดกันของกฎหมายสัญชาติ 65
2.6 สถานการณ์เกี่ยวกับคนสองสัญชาติ 68
2.6.1 ภาพรวมของคนสองสัญชาติ 68
2.6.2 ปัญหาคนสองสัญชาติ 74
2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 76
2.7.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 76
2.7.2 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 76
2.7.3 กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ 80
2.7.4 กฎหมายอาญา 89
2.7.5 กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง 92
2.7.6 กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมคนสองสัญชาติ 96
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 98
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 101
3.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 101
3.2 การวิจัยภาคสนาม (Field Research) 102
3.3 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 105
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 105
บทที่ 4 ผลการวิจัย 107
4.1 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนไทยสองสัญชาติ 108
4.2 สิทธิและหน้าที่ของคนสองสัญชาติในขณะอยู่ในประเทศไทย 111
4.3 การเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 115
4.4 การควบคุมคนสองสัญชาติ 117
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 123
5.1 สรุปผล 123
5.2 อภิปรายผล 124
5.3 ข้อเสนอแนะ 128
บรรณานุกรม 130
ภาคผนวก 136
ประวัติย่อผู้วิจัย 158

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3