เอกสารประชุมวิชาการระดับขาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 2561

1103 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability) P68 ความชื้นสมดุลของหมาก Equilibrium Moisture Content of Areca Nut มารีนา มะหนิ 1* และอรสา ใจมิตร 2 Marina Mani 1* and Orasa Jaimit 2 บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาหาความชื้นสมดุลของหมากที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส โดย วิธีสถิต ในช่วงความชื้นสัมพัทธ์ 10 –90 เปอร์เซ็นต์ ในการหาค่าความชื้นสมดุลและนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ความชื้นสมดุล 4 แบบ คือ Oswin, Halsey, Henderson และ Chung & Pfost มาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการทดลอง พบว่าความชื้นสมดุลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเดียวกัน ส่วนที่อุณหภูมิเดียวกันความชื้นสมดุล จะเพิ่มขึ้นเมื่อความชื้นสัมพัทธ์อากาศเพิ่มขึ้น และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุลของ Halsey ให้ค่าในการ ทานายผลการทดลองได้ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจเฉลี่ย (R 2 ) เท่ากับ 0.998 ค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของสมการถดถอยเฉลี่ย (SEE) เท่ากับ 0.340 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกาลังสอง เฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 0. 365 คาสาคัญ : ความชื้นสมดุล หมาก แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ความชื้นสมดุล Abstract The objectives of this research was to study the equilibrium moisture content of Areca Nut. The equilibrium moisture content was obtained by static method at temperature of 50 60 and 70 o C over a range of relative humidity form 10 – 90 percent. The static method was used to investigate the equilibrium moisture content of areca nut and 4 models of mathematical models equilibrium moisture content were used; Oswin , Halsey , Henderson and Chung & Pfost , that comparison the results of the experiments. The results found that equilibrium moisture content were decreased, when temperature was increased at constant relative humidity, in contrast, at the same temperature the equilibrium moisture content was increased, when increased relative humidity, and mathematical model equilibrium moisture content of Halsey was found to be the most stable prediction of the equilibrium moisture content values. The values of coefficient of determination average (R 2 ) of 0.998, value of standard error of the estimate average (SEE) of 0.340 and value of root mean square error average (RMSE) of 0. 365 . Keywords : Equilibrium Moisture Content, Areca Nut, Mathematical Models Equilibrium Moisture Content 1 ผศ ., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 2 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 1 Asst. Prof., Department of Science and Mathematics, Faculty of Science , Thaksin University, Songkhla, 90000 2 Bachelor students, Science-Physics Program, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000 * Corresponding author : Tel : 086-2987700. E-mail address : sumsiyha@gmail.com.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3