เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 21 / 2554 (Oral) - page 1

ทฤษฎี
ฐานรากของโรงเรี
ยนผู
นํ
าการเปลี่
ยนแปลงในการบริ
หารจั
ดการสิ่
งแวดล
อมในโรงเรี
ยนและชุ
มชน
A Grounded Theory of Transformational Leadership School for
Environment Management in School and Community
ปฐมเกี
ยรติ
ไชยคํ
1
*
Pathomkiat Chaiyakham
1*
บทคั
ดย
การวิ
จั
ยครั้
งนี้
มี
วั
ตถุ
ประสงค
เพื่
อศึ
กษาทํ
าความเข
าใจลั
กษณะ เงื่
อนไข กระบวนการเกิ
ดขึ้
น การดํ
ารงอยู
และ
ผลที่
ตามมาจากปรากฏการณ
ของโรงเรี
ยนผู
นํ
าการเปลี่
ยนแปลงในการบริ
หารจั
ดการสิ่
งแวดล
อมในโรงเรี
ยนและชุ
มชน เพื่
หาข
อสรุ
ปเชิ
งทฤษฎี
ที่
จะนํ
าไปสู
การสร
างทฤษฎี
ฐานราก ผลการศึ
กษาพบว
า 1) ลั
กษณะที่
สํ
าคั
ญของโรงเรี
ยนผู
นํ
าการเปลี่
ยนแปลง
ในการบริ
หารจั
ดการสิ่
งแวดล
อมในโรงเรี
ยนและชุ
มชนประกอบด
วย นิ
ยามและความหมาย การก
อเกิ
ดเป
นโรงเรี
ยนผู
นํ
า และ
การเชื่
อมโยงเป
นเครื
อข
าย 2) เงื่
อนไขและกระบวนการเกิ
ด ประกอบด
วย เงื่
อนไขภายในโรงเรี
ยนและเงื่
อนไขภายนอกโรงเรี
ยน
3) การดํ
ารงอยู
ประกอบด
วย การปรั
บวั
ฒนธรรมการทํ
างาน การบริ
หารจั
ดการเชิ
งกลยุ
ทธ
การสร
างกระบวนการเรี
ยนรู
แบบพลวั
และการสร
างความเข
มแข็
งของที
มงาน 4) ผลที่
เกิ
ดติ
ดตามมาประกอบด
วย ผลกระทบทางบวก คื
อโรงเรี
ยนมี
ชื่
อเสี
ยง ผู
บริ
หาร
ครู
นั
กเรี
ยน ชุ
มชน และองค
กรอื่
นที่
สนใจได
เรี
ยนรู
กระบวนการทํ
างาน ผลกระทบทางลบ คื
อ การเสี
ยเวลาในการเรี
ยนรู
ของนั
กเรี
ยน
ในห
องเรี
ยนปรกติ
สํ
าหรั
บการยื
นยั
นข
อสรุ
ปเชิ
งทฤษฎี
ผู
เชี่
ยวชาญมี
ความเห็
นสอดคล
องและยื
นยั
น ส
วนความเป
นไปได
ในการ
นํ
าทฤษฎี
ไปใช
ผู
บริ
หารโรงเรี
ยน มี
ความเห็
นว
าสามารถนํ
าไปปฏิ
บั
ติ
ได
จริ
คํ
าสํ
าคั
ญ:
ทฤษฎี
ฐานราก โรงเรี
ยนผู
นํ
าการเปลี่
ยนแปลง การบริ
หารจั
ดการสิ่
งแวดล
อมในโรงเรี
ยนและชุ
มชน
Abstract
The objective of this study was to understand the characteristics, condition, processes, existence and
consequences resulting from a transformational leadership school for environment management in school and community.
The research findings were as follows: 1) The major characteristic of transformational leadership school for environment
management in school and community were: the definition and meaning, the formation of leader schools and associate to
the network. 2) The occurring conditions were inside school and outside school. 3) The existe were: adjust of culture
organization, strategic management, creating a dynamic learning process and the strength of the team. 4) The consequences effect
were: the positive effects inclouding the famous of school, director, teacher, student, community and other organization
that wants to learn the process. for negative effects were disturbance times for learning in classroom. For confirm the
theoretical conclusions, the expert confirmed. The feasibility of application theory, the principal’s opinion that can be
practical.
Keywords:
Grounded theory, Transformational leadership school, Environment management in school and community
1 นั
กศึ
กษาปริ
ญญาเอก สาขาภาวะผู
นํ
าทางการบริ
หารการศึ
กษา บั
ณฑิ
ตวิ
ทยาลั
ย มหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏนครราชสี
มา 30000
* Coresponding author: e-mail:
Tel. 08-1915-7304, 08-1593-5150
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...1102
Powered by FlippingBook